Servicekoncept

 

Vi ønsker at yde den bedste service overfor vores kunder og ønsker at tilbyde vore kunder tømrer- og snedkerarbejde af bedste kvalitet. En god dialog mellem virksomhed og kunde er yderst vigtig for, at vi kan imødekomme vore kunders ønsker og behov bedst muligt. Vi benytter os af et servicekoncept, hvor der lægges stor vægt på samarbejde og kommunikation med kunden både før, under og efter udførelsen af arbejdsopgaven. 

Vores servicekoncept indeholder:

 

1. Kundekontakt
2. Skriftlig aftale om pris og omfang
3. Ordrebekræftelse
4. Ændringer aftales skriftligt
5. I større sager afholdes byggemøder
6. Arbejdet færdigmeldes overfor kunden
7. Slutregning
8. Kundens tjekliste

Kundens tjekliste

 

Før du henvender dig til din håndværker, er det en fordel, at du forbereder dig bedst muligt og evt. gør dig nedenstående overvejelser:
 
-          Hvilken opgave skal udføres?

-          Hvordan er opgavens økonomiske rammer?

-          Hvilke materialer ønskes anvendt?

-          Ønskes arbejdet udført som regningsarbejde, udfra et overslag eller
           efter fast tilbud.

-          Ønskes arbejdet udført som totalentreprise, hovedentreprise eller
           fagentreprise.

-          Hvordan ønskes opgaven finansieret og bliver der eventuel stillet
           en betalingsgaranti.

-          Hvordan ser tidsplanen for opgaven ud?

-          Er der søgt nødvendige tilladelser til udførelse af opgaven?

-          Forefindes der tegninger af bygningen?

Hvilken arbejdstype skal man vælge?

 

Ved regningsarbejde kendes prisen på den samlede opgave ikke på forhånd, da forbrug af materialer og timer først tælles sammen ved arbejdets afslutning.

Fordele: - billigste måde
  - specificeret opgørelse
  - fleksibel tilrettelæggelse, da arbejdets omfang løbende kan aftales
Ulemper: - prisen kendes ikke på forhånd


Ved regningsarbejde efter overslag får kunden en anslået pris og håndværkeren udfører arbejdet som regningsarbejde. Væsentlige afvigelser fra overslaget vil blive drøftet undervejs i projektet.

 

Fordele:

 

- billigste måde

  - specificeret opgørelse
  - anslået pris på forhånd
Ulemper: - prisen er kun vejledende
 

- mindre fleksibel tilrettelæggelse, da der skal tages hensyn til den
  økonomiske ramme

Ved fast tilbud får kunden en fast pris, som er udregnet på baggrund af kundens detaljerede oplysninger om arbejdet. Prisen ligger fast og skal accepteres af kunden før arbejdet igangsættes.

 

 

Fordele:

 

- arbejdets pris kendes på forhånd

Ulemper: - arbejdet skal på forhånd nøje specificeres af bygherren
  - ændring af arbejder vil kræve tillægsaftaler
 

- prisen er højere, fordi håndværkeren må indregne en vis

  usikkerhed i prisen

Total-, hoved- eller fagentreprise?
 

Ved en totalentreprise udarbejder vi som din håndværker tegninger og projektbeskrivelse og vi står fuldt ud for koordineringen af alle de nødvendige håndværkere. Vælger du en totalentreprise skal du kun træffe én aftale og afregne overfor én virksomhed.
 
Ved en hovedentreprise skal du sørge for udarbejdelse af tegninger og projektbeskrivelse, men som din håndværker træffer vi aftaler med de øvrige håndværkere. Vælger du en hovedentreprise skal du kun træffe aftale og afregne overfor én håndværksvirksomhed.
 
Ved arbejde udført som fagentreprise, skal du selv sørge for udarbejdelse af tegninger og projektbeskrivelse og selv træffe aftaler med hver enkelt nødvendig håndværksvirksomhed, koordinere arbejdet og afregne med hver enkelt virksomhed / håndværker.

Skriftlig aftale om pris og omfang

 

Vi udarbejder altid et skriftligt tilbud eller overslag over arbejdets omfang og pris og ønskes en given opgave udført efter regning, vil tilbudet indeholde en oversigt over den estimerede anvendte timepris.

Ønsker kunden ikke at benytte sig af det tildelte tilbud eller overslag, forventes det naturligvis, at kunden giver tilbagemelding herom senest 30 dage fra modtagelse af tilbudsmaterialet.

 

Ændringer aftales skriftligt

 

Ønskes der under opgavens udførelse væsentlige ændringer, som får konsekvenser for pris eller tidsplan vil disse blive skrevet på en aftaleseddel, som underskrives af begge parter.

Ordrebekræftelse

 

En efterfølgende ordrebekræftelse vil i største træk være en gentagelse af tilbudet, naturligvis med eventuelle justeringer efter kundens ønsker samt med angivelse af opgavens tidsplan. Ordrebekræftelsen skal accepteres skriftligt af kunden, før arbejdet igangsættes.

Afholdelse af byggemøder 

 

Er der tale om økonomisk store eller komplicerede opgaver, vil der jævnlige blive afholdt byggemøder med kunden, således at begge parter opdateres med tidsplaner og eventuelle ændringer af byggeriet.
 
Der skrives naturligvis referat af afholde byggemøder.

Arbejdet færdigmeldes overfor kunden

 

Ved mindre opgaver eller reparationer færdigmeldes arbejdet af den pågældende håndværker og kunden oplyses samtidig om eventuel fremtidig vedligehold, således, at det udførte arbejde får længst mulig levetid.

Hvis der skulle være indvendinger til arbejdets udførelse skal disse fremsættes ved afleveringen. Ved større opgaver udarbejdes der sammen med kunden en afleveringsrapport, hvori eventuelle mangler eller forbedringer til arbejdet noteres. Ligesom der også her laves aftale om tidsplanen for udførelsen af disse.

Slutregning

 

Kunden modtager såvidt muligt slutafregning indenfor 14 dage efter afleveringsdato.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv løbende opdateret om tilbud og div. nyheder.

Tilmeld dig nu
Powered by Søgaard & Co.